• Αξιολόγηση παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση πελατών.
  • 360o επισκόπηση της σχέσης με τους πελάτες για αναζήτηση ευκαιριών για διαφοροποίηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
  • Ποσοτική έρευνα (B2B η/και B2C), με επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε ομάδα πληθυσμού που ενδιαφέρει.